Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. (ΠΕΡΙΟΧΗ ΛΑΡΙΣΑΣ) ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά πέντε (5) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Διεύθυνσης Περιφέρειας Κεντρικής Ελλάδας/Περιοχής Λάρισας, που εδρεύει στη Λάρισα του Νομού Λάρισας,  και συγκεκριμένα:

  • 1 θέση  ΥΕ Τραπεζοκόμων
  • 3 θέσεις   ΔΕ Ηλεκτροτεχνιτών Εναερίων - Υπογείων Δικτύων  -  ΛΑΡΙΣΑ
  • 1 θέση  ΔΕ Ηλεκτροτεχνιτών Εναερίων - Υπογείων Δικτύων  -  ΕΛΑΣΣΟΝΑ

Διάρκεια σύμβασης:  8 μήνες

    Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση:

ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε./ΠΕΡΙΟΧΗ ΛΑΡΙΣΑΣ, ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ 99 & ΑΜΟΡΓΟΥ, ΛΑΡΙΣΑ, 41335 απευθύνοντάς την στον ΤΟΜΕΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ υπόψιν κ. ΔΡΟΛΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (τηλ. επικοινωνίας: 2410 623001-5).

Οι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές από 24/05/2017 έως και 02/06/2017.

 

Δείτε την ανακοίνωση εδώ