Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ενός (1) ατόμου για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. ΔΠΚΕ/Περιοχής Τρικάλων που εδρεύει στα Τρίκαλα, και συγκεκριμένα:

  • 1 θέση  ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Δικτύων (Ηλεκτροτεχνίτες Εναερίων και Υπογείων Δικτύων)

Διάρκεια σύμβασης:  8 μήνες

    Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της Υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση:

ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε./ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝ οδός Τζουμαγιάς & Θεοδοσοπούλου Τ.Κ. : 42132 Τρίκαλα, απευθύνοντάς την στον ΤΟΜΕΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ υπόψη κας Ντιντή Κων/νας (τηλ. επικοινωνίας: 24310-20633).

Οι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές από 25/05/2017 έως και 03/06/2017.

 

Δείτε την ανακοίνωση εδώ