Ο Διοικητής του Νοσοκομείου ανακοινώνει την  πρόσληψη,  με  σύμβαση εργασίας ιδιωτικού  δικαίου ορισμένου  χρόνου, συνολικά εκατόν ενενήντα τριών (193) ατόμων για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων  ή επειγουσών  περιστάσεων του  Γ.Ν.Α.  «Γ.  ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ»,  που  εδρεύει  στην Αθήνα, και συγκεκριμένα:

  • 31 θέσεις  ΔΕ Προσωπικού Φύλαξης
  • 105 θέσεις  ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας
  • 57 θέσεις  ΥΕ Προσωπικού Εστίασης (Τραπεζοκόμων) - (40 ώρες απασχόληση εβδομαδιαίως ή 32,5 ώρες απασχόλησης  εβδομαδιαίως)

Διάρκεια σύμβασης:  Από την ημερομηνία υπογραφής της  και όχι πέραν  από της 31-12-2018.

    Οι  ενδιαφερόμενοι  καλούνται  να  συμπληρώσουν  την  αίτηση  με  κωδικό  ΕΝΤΥΠΟ  ΑΣΕΠ ΣΟΧ. 7 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην  ακόλουθη  διεύθυνση:

Λεωφόρος  Μεσογείων  154, Τ.Κ.  11527 -  Αθήνα, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού υπόψιν κ. Ν. Ερημίτη (τηλ. επικοινωνίας:  213-2032168).

    Η  προθεσμία  υποβολής  των  αιτήσεων  είναι δέκα  (10)  ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει  από  την  επόμενη  ημέρα  της τελευταίας  δημοσίευσης της  παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της  στο κατάστημα της υπηρεσίας και στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του Δήμου Αθηναίων στον  οποίο  εδρεύει  η  υπηρεσία,  εφόσον  η  ανάρτηση  είναι  τυχόν  μεταγενέστερη  της δημοσίευσης στις εφημερίδες.

 

Δείτε την ανακοίνωση εδώ