Ο  Δήμος  Γρεβενών  ύστερα  από  την  υπ’  αριθ. 116/2017 απόφαση  του  Δ.Σ,    η  οποία επικυρώθηκε  με  την  αριθ. 65.740/16-05-2017 απόφαση  της  Αποκεντρωμένης  Διοίκησης Ηπείρου  Δυτ.  Μακεδονίας,  ανακοινώνει  ότι  θα  προσλάβει  προσωπικό  με  σύμβαση  εργασίας Ιδιωτικού  Δικαίου  Ορισμένου  Χρόνου,  συνολικού  αριθμού Είκοσι (20) ατόμων,  προς  κάλυψη εποχικών    κατεπειγουσών    και    πρόσκαιρων    αναγκών    των    υπηρεσιών    του (ανάγκες πυροπροστασίας  -  πυρασφάλειας),  για συγκεκριμένα:

  • 20 θέσεις  Υ.Ε. Εργάτες Πρασίνου

Διάρκεια σύμβασης:  2 μήνες

    Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στα γραφεία του Δήμου Γρεβενών (Δ/νση: Πλ.  Ελευθερίας  1  –  τηλ.: 24623-50868) και  αρμόδιος  για  την  παραλαβή  είναι  ο  υπάλληλος του Δήμου κ. Δημήτρης Βάϊος, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

    Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν την αίτησή τους και τα δικαιολογητικά μέσα σε προθεσμία επτά (07) εργάσιμων ημερών, από την επομένη της ανάρτησης της ανακοίνωσης στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου, δηλαδή: από 01-06-2017, έως και 12-06-2017.

 

Δείτε την ανακοίνωση εδώ