Ο Αντιδήμαρχος Θάσου ανακοινώνει την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου τρίμηνης διάρκειας, για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχιακών ή πρόσκαιρων αναγκών, κατά αριθμό ατόμων και ειδικότητα:

  • 5 θέσεις  ΔΕ Ναυαγοσώστων

Διάρκεια σύμβασης:  3 μήνες

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΩΝ:

  • Οποιοσδήποτε τίτλος δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής, ανεξαρτήτως ειδικότητας.
  • Ισχύουσα άδεια Ναυαγοσώστη που εκδίδεται από τη Λιμενική Αρχή.
  • Οποιοδήποτε πιστοποιητικό ή πτυχίο σχολής ναυαγοσωστικής Εκπαίδευσης, βάσει του οποίου χορηγείται άδεια ναυαγοσώστη.( Π.Δ. 23/2000).

    Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση στο γραφείο προσωπικού του Δήμου Θάσου, υπεύθυνη η προϊσταμένη των Διοικητικών Υπηρεσιών, κα Δρακόντου Σωτηρία, εντός προθεσμίας έξη (6) ημερών, που αρχίζει από την επομένη ημέρα της δημοσίευσης, δηλαδή από 4/6/2017 έως και 9/6/2017.

 

Δείτε την ανακοίνωση εδώ