Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ανακοινώνει την  πρόσληψη,  με  σύμβαση εργασίας ιδιωτικού  δικαίου ορισμένου  χρόνου, συνολικά δώδεκα (12) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του ΑΗΣ Ρόδου, που εδρεύει στην Σορωνή - Ρόδου, και συγκεκριμένα:

  • 1 θέση  ΔΕ Μηχανοτεχνικοί ΑΗΣ, ΥΗΣ & Α/Σ (ημερήσιοι)
  • 2 θέσεις  ΔΕ Μηχανοτεχνικοί ΑΗΣ, ΥΗΣ & Α/Σ (βάρδια)
  • 1 θέση  ΔΕ Μηχανοτεχνικοί ΜΕΚ (ημερήσιοι)
  • 1 θέση  ΔΕ Μηχανοτεχνικοί ΜΕΚ (βάρδια)
  • 1 θέση  ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Σταθμών - Υποσταθμών (ημερήσιοι)
  • 1 θέση  ΔΕ Τεχνικός Επιμελητής
  • 5 θέσεις  ΥΕ Εργάτες/τριες

Διάρκεια σύμβασης:  8 μήνες

    Οι  ενδιαφερόμενοι  καλούνται  να  συμπληρώσουν  την  αίτηση  με  κωδικό ΕΝΤΥΠΟ  ΑΣΕΠ ΣΟΧ.ΔΕΗ-ΛΙΓ/ΧΕΙΑ.ΑΗΣ/ΥΗΣ.ΑΣΠ/ΤΣΠ.3 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή  τους  θεωρημένη  από  δημόσια  αρχή,  είτε ταχυδρομικά με  συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση:

ΔΕΗ  Α.Ε./ΑΗΣ ΡΟΔΟΥ  Τ.Θ.293 Τ.Κ. 85100 - ΡΟΔΟΣ,  απευθύνοντάς  την στη Γραμματεία, υπόψιν  κας Καραμάργιου  Παναγιώτας (τηλ.  επικοινωνίας: 22410 - 41437, 49004) ή κας Γιαλλουράκη Χρυσοβαλάντου (τηλ. Επικοινωνίας 22410 - 49021).

    Η  προθεσμία  υποβολής των  αιτήσεων  είναι δέκα  (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει  από  την  επόμενη  ημέρα  της τελευταίας  δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο κατάστημα της υπηρεσίας και στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του Δήμου Ρόδου, εφόσον η ανάρτηση  είναι  τυχόν  μεταγενέστερη  της  δημοσίευσης  στις  εφημερίδες.

 

Δείτε την ανακοίνωση εδώ