Ο Αντιδήμαρχος Κατερίνης ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας τριών (3) μηνών, συνολικά οκτώ (8) ατόμων που θα απασχοληθούν για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών αναγκών (πυρασφάλεια) της Υπηρεσίας Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Κατερίνης, ανά ειδικότητα ως εξής:

  • 1 θέση  ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΓΚΡΕΪΝΤΕΡ)
  • 1 θέση  ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ (JCB)
  • 6 θέσεις  ΥΕ ΔΑΣΟΦΥΛΑΚΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν στο Δήμο Κατερίνης (Γραφείο 9 - Α’ όροφος), τα παρακάτω δικαιολογητικά:

  • Φωτ/φο αστυνομικής ταυτότητας.
  • Βασικό τίτλο σπουδών για τις θέσεις που προβλέπεται από την ανακοίνωση.
  • Άδεια άσκησης επαγγέλματος σε ισχύ ή λοιπές βεβαιώσεις ή πιστοποιητικά ή επαγγελματικές ταυτότητες για τις θέσεις που προβλέπονται από την ανακοίνωση.
  • Αίτηση (χορηγείται από την υπηρεσία μας).
  • Υπεύθυνη δήλωση (χορηγείται από την υπηρεσία μας).

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι από Πέμπτη 08-06-2017 μέχρι και τη Δευτέρα 12-06-2017.

 

Δείτε την ανακοίνωση εδώ