Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Δήμου Ρόδου ανακοινώνει την  πρόσληψη,  με  σύμβαση  εργασίας  ιδιωτικού  δικαίου  ορισμένου χρόνου,  συνολικά πενήντα τεσσάρων (54)  ατόμων για  την  κάλυψη εποχικών  ή  παροδικών  αναγκών σε  υπηρεσίες  ανταποδοτικού χαρακτήρα της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Δήμου Ρόδου, που εδρεύει στη Ρόδο Ν. Δωδεκανήσου, και συγκεκριμένα:

  • 8 θέσεις  ΔΕ Ηλεκτροτεχνιτών Γ ́ ειδικότητας
  • 8 θέσεις  ΔΕ Τεχνιτών Υδραυλικών
  • 18 θέσεις  ΥΕ Εργατών Γενικών Καθηκόντων (εργασίες αποκατάστασης δικτύων ύδρευσης, αποχέτευσης & όμβριων υδάτων)
  • 20 θέσεις  ΥΕ Υδρονομέων

    Οι  ενδιαφερόμενοι  καλούνται  να  συμπληρώσουν  την  αίτηση  με  κωδικό ΕΝΤΥΠΟ  ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση:

Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Ρόδου (ΔΕΥΑΡ), 2ο χλμ. Εθνικής οδού Ρόδου – Λίνδου, Τ.Κ. 85100, απευθύνοντάς την στο Τμήμα  Προσωπικού,  υπ’ όψιν  κυρίας  Ρεουλλά  Καθολικής  (τηλ.  επικοινωνίας: 2241045314).

    Η  προθεσμία  υποβολής των αιτήσεων  είναι δέκα  (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει  από  την  επόμενη  ημέρα  της  τελευταίας  δημοσίευσης  της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο κατάστημα της υπηρεσίας, στα  παραρτήματα  αυτής και  στο  χώρο  ανακοινώσεων  του δημοτικού  καταστήματος, εφόσον  η  ανάρτηση  είναι  τυχόν  μεταγενέστερη  της  δημοσίευσης  στις  εφημερίδες.

 

Δείτε την ανακοίνωση εδώ