Ο Υπουργός Εσωτερικών ανακοινώνει την  πρόσληψη,  με  σύμβαση  εργασίας  ιδιωτικού  δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δύο (2)  ατόμων για την κάλυψη παροδικών  αναγκών  του  Μηχανισμού - Δομής Παρακολούθησης της Ισότητας των Φύλων, που εδρεύει στη Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων, και συγκεκριμένα:

  • 1 θέση  Π.Ε. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ
  • 1 θέση  Π.Ε. ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ

Διάρκεια σύμβασης:  12 μήνες από την ημ/νία υπογραφής της σύμβασης με δυνατότητα παράτασης έως τη λήξη της πράξης.

    Οι   ενδιαφερόμενοι   καλούνται   να   συμπληρώσουν   την   αίτηση   με   κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και  να  την  υποβάλουν,  είτε αυτοπροσώπως,  είτε  με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την  υπογραφή  τους  θεωρημένη  από  δημόσια  αρχή,  είτε ταχυδρομικά με συστημένη  επιστολή, στα  γραφεία  της  υπηρεσίας  στην  ακόλουθη διεύθυνση:

Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ ΥΠΕΣ, Κοραή 4, ΤΚ 105 64, Αθήνα, απευθύνοντάς την στη Μονάδα Β2 υπόψιν κας Χρύσας Νικολοπούλου (τηλ. επικοινωνίας: 2131501470).

    Η  προθεσμία  υποβολής  των  αιτήσεων  είναι δέκα  (10)  ημέρες (υπολογιζόμενες  ημερολογιακά) και αρχίζει  από  την  επόμενη  ημέρα  της τελευταίας   δημοσίευσης   της   παρούσας   σε   τοπικές   εφημερίδες   ή στα καταστήματα της Υπηρεσίας και στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος   του   δήμου   Αθηναίων, εφόσον   η   ανάρτηση   είναι   τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες.

 

Δείτε την ανακοίνωση εδώ