Η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε. ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δεκατεσσάρων (14) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Κλάδου ΑΗΣ Μεγαλόπολης Β’, που εδρεύει στη Μεναλόπολη του Νομού Αρκαδίας, και συγκεκριμένα:

  • 1 ΠΕ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
  • 1 ΠΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
  • 1 ΠΕ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ)
  • 4 ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΩΝ- ΥΠΟΣΤΑΘΜΩΝ
  • 4 ΔΕ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΚΟΙ ΑΗΣ,ΥΗΣ ΚΑΙ ΑΕΡΙΟΣΤΡΟΒΙΛΩΝ
  • 1 ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΩΝ
  • 1 ΔΕ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΕΣ ΚΥΛΙΚΕΙΩΝ (ΤΡΑΠΕΖΟΚΟΜΟΙ)
  • 1 ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ

Διάρκεια σύμβασης:  8 μήνες

    Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό έντυπο αςεγί ΣΟΧ.ΔΕΗ- ΛΙΓ7ΧΕΙΑ.ΑΗΣ/ΥΗΣ.ΑΣΠ/ΤΣΠ.3 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: ΔΕΗ Α.Ε. /ΔΕΘ/ΑΗΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ Β’, Τ.Κ. 22200 – ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ – Ν. ΑΡΚΑΔΙΑΣ, υπόψη κας ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ Μαρίας, ή κας ΤΟΥΡΝΙΚΙΩΤΗ Γιαννούλας ή κας ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ Κων/νας (τηλ. επικοινωνίας 27910-25158-9, εσωτ. 31129, 31110).

Υποβολή Αιτήσεων από 09.06.2017 έως και 19.06.2017.

 

Δείτε την ανακοίνωση εδώ