Η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε. ανακοινώνει την   πρόσληψη,   με   σύμβαση   εργασίας   ιδιωτικού   δικαίου   ορισμένου   χρόνου, συνολικά  δύο  (2)  ατόμων  για  την  κάλυψη  εποχικών  ή  παροδικών  αναγκών  του ΚΜΕΕΕ Χ-Λ-Ρ, που εδρεύει σήμερα στην περιοχή Κατταβιάς - Ρόδου στη Νήσο Ρόδο του Νομού Δωδεκανήσου, και συγκεκριμένα:

  • 1 θέση  ΠΕ Πολιτικοί Μηχανικοί
  • 1 θέση  ΠΕ Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί

Διάρκεια σύμβασης:  8 μήνες

    Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και  να  την  υποβάλουν,  είτε αυτοπροσώπως,  είτε  με  άλλο  εξουσιοδοτημένο  από  αυτούς πρόσωπο,  εφόσον  η  εξουσιοδότηση  φέρει  την  υπογραφή  τους  θεωρημένη  από  δημόσια αρχή,  είτε ταχυδρομικά με  συστημένη  επιστολή,  στα  γραφεία  της  υπηρεσίας  στην ακόλουθη διεύθυνση:

ΔΕΗ  Α.Ε.  /  ΚΜΕΕΕ  Χ-Λ-Ρ  (ΡΟΔΟΣ),  Τ.Θ.  2631,  Τ.Κ.  85104 - Κρεμαστή  Ρόδου  υπόψη κου Επ. Ιωαννίδη (τηλ. Επικοινωνίας : 22440 - 91477 - 78).

    Η  προθεσμία  υποβολής  των  αιτήσεων  είναι δέκα  (10)  ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει  από  την  επόμενη  ημέρα  της  τελευταίας  δημοσίευσης  της παρούσας  σε  τοπικές  εφημερίδες  ή της  ανάρτησής  της στο  κατάστημα της  υπηρεσίας  και  στο  χώρο  ανακοινώσεων του δημοτικού  καταστήματος  του  Δήμου  Ρόδου, όπου  αυτό εδρεύει, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες.

 

Δείτε την ανακοίνωση εδώ