Η ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ  ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ - ΚΕΝΤΡΟ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΤΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ, ΚΕΠΠΕΔΗΧ - ΚΑΜ ανακοινώνει την  πρόσληψη,  με  σύμβαση  εργασίας  ιδιωτικού  δικαίου  ορισμένου χρόνου, συνολικά δέκα (10)  ατόμων για  την  κάλυψη  εποχικών  ή παροδικών  αναγκών της  Κοινωφελούς  Επιχείρησης  Πολιτισμού  και Περιβάλλοντος Δήμου Χανίων - Κέντρου Αρχιτεκτονικής της Μεσογείου, ΚΕΠΠΕΔΗΧ-ΚΑΜ, που εδρεύει στο Δήμο Χανίων, και συγκεκριμένα:

  • 3 θέσεις  ΔΕ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ
  • 3 θέσεις  ΔΕ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟΥ
  • 3 θέσεις  ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ
  • 1 θέση  ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ

Διάρκεια σύμβασης:  4 μήνες

    Οι  ενδιαφερόμενοι  καλούνται  να  συμπληρώσουν  την  αίτηση  με  κωδικό ΕΝΤΥΠΟ  ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην  ακόλουθη  διεύθυνση:

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ  ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ  ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ - ΚΕΝΤΡΟ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΤΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ, ΚΕΠΠΕΔΗΧ - ΚΑΜ, Ακτή Ενώσεως και Πλατεία Κατεχάκη, Τ.Κ. 73132, Χανιά, υπόψη κου Μπιτσαξή Δημητρίου (τηλ. επικοινωνίας: 2821034200).

    Η  προθεσμία  υποβολής των αιτήσεων  είναι δέκα  (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει  από  την  επόμενη  ημέρα  της  τελευταίας  δημοσίευσης  της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο κατάστημα της υπηρεσίας, στα παραρτήματα αυτής και στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του Δήμου Χανίων, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες.

 

Δείτε την ανακοίνωση εδώ