Το Ν.Π.Δ.Δ. «Κέντρο Υποδοχής και Αλληλεγγύης του Δήμου Αθηναίων (Κ.Υ.Α.Δ.Α.)» ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τεσσάρων (4) ατόμων για την υλοποίηση των υποέργων «Κοινωνικό Παντοπωλείο» και «Κοινωνικό Φαρμακείο» της Πράξης «Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο, Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Αθηναίων», στο πλαίσιο του  Επιχειρησιακού  Προγράμματος  «Αττική 2014 -2020» - ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ (9), στο  Δήμο Αθηναίων που  εδρεύει στην  Αθήνα, και συγκεκριμένα:

  •         1 θέση  ΠΕ/ΤΕ Κοινωνικός Λειτουργός - Για τη στελέχωση της Δομής - Υποέργου Κοινωνικό Παντοπωλείο.
  •         1 θέση  ΔΕ Βοηθητικό Προσωπικό - Για τη στελέχωση της Δομής - Υποέργου Κοινωνικό Παντοπωλείο.
  •         1 θέση  ΠΕ/ΤΕ Κοινωνικός Λειτουργός - Για τη στελέχωση της Δομής - Υποέργου Κοινωνικό Φαρμακείο.
  •         1 θέση  ΠΕ Φαρμακοποιός - Για τη στελέχωση της Δομής - Υποέργου Κοινωνικό Φαρμακείο.

Διάρκεια σύμβασης:  Ένα (1) έτος από την υπογραφή της σύμβασης με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης  έως τη λήξη του Προγράμματος.

    Οι  ενδιαφερόμενοι  καλούνται  να  συμπληρώσουν  την  αίτηση  με  κωδικό ΕΝΤΥΠΟ  ΑΣΕΠ ΣΟΧ.5 και  να  την  υποβάλουν,  είτε αυτοπροσώπως,  είτε  με  άλλο  εξουσιοδοτημένο  από αυτούς  πρόσωπο,  εφόσον  η  εξουσιοδότηση  φέρει  την  υπογραφή  τους  θεωρημένη  από δημόσια  αρχή,  είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή,  στα  γραφεία  της  υπηρεσίας στην   ακόλουθη   διεύθυνση:

Κέντρο  Υποδοχής  και  Αλληλεγγύης  του  Δήμου Αθηναίων (Κ.Υ.Α.Δ.Α.), Πειραιώς 35, Τ.Κ. 10552, Αθήνα, υπόψη κου Αντώνη Καράβη (τηλ. επικοινωνίας: 210 - 5246516).

    Η  προθεσμία  υποβολής  των  αιτήσεων  είναι δέκα  (10)  ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει  από  την  επόμενη  ημέρα  της  τελευταίας  δημοσίευσης  της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής στο κατάστημα της υπηρεσίας, στα παραρτήματα αυτής και στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του Δήμου Αθηναίων, εφόσον   η   ανάρτηση   είναι   τυχόν   μεταγενέστερη   της   δημοσίευσης   στις εφημερίδες.

 

Δείτε την ανακοίνωση εδώ