Το Γενικό Νοσοκομείο Νοσημάτων Θώρακος Αθηνών «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά εκατόν ενενήντα έξι (196) ατόμων για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και επειγουσών περιστάσεων του Γενικού Νοσοκομείου Νοσημάτων Θώρακος Αθηνών  «Η ΣΩΤΗΡΙΑ», που εδρεύει στην Αθήνα, και συγκεκριμένα:

  • 5 θέσεις  ΔΕ Προσωπικό Φύλαξης - Ασφάλειας
  • 136 θέσεις  ΥΕ Προσωπικό Καθαριότητας (Καθαριστών/στριών)
  • 55 θέσεις  ΥΕ Προσωπικό Εστίασης (Τραπεζοκόμων - διανομείς φαγητού)

Διάρκεια σύμβασης: Από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και όχι πέραν της 31-12-2018.

    Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.7 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση:

Γενικό Νοσοκομείο Νοσημάτων Θώρακος Αθηνών  «Η ΣΩΤΗΡΙΑ», Μεσογείων 152,  Αθήνα, Τ.Κ. 11527, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού, υπόψη κας Κανιούρα Ανδρομάχης (τηλ. επικοινωνίας: 210-7763221  &  210-7763220).

    Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο κατάστημα της υπηρεσίας και στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του ∆ήμου Αθηναίων, στον οποίο εδρεύει η υπηρεσία, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες.

 

Δείτε την ανακοίνωση εδώ