Το Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας Νάξου ανακοινώνει την  πρόσληψη  με  σύμβαση  εργασίας  ιδιωτικού  δικαίου  ορισμένου χρόνου (μέχρι  60  ημερομίσθια) συνολικού  αριθμού  45  ατόμων  στις  ελαιοκομικές περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Νάξου για την κάλυψη παροδικών αναγκών του  προγράμματος  καταπολέμησης  του  δάκου  της  ελιάς  για  τις  εξής  κατά  αριθμό ατόμων και ειδικότητες:

  • 7 θέσεις  Αρχιεργάτες με  πιστοποιητικό γνώσεων  ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων
  • 38 θέσεις  Λοιπό εργατοτεχνικό προσωπικό ( παγιδοθέτες, ψεκαστές, παρασκευαστές, δειγματολήπτες, μεταφορείς, εργάτες αποθήκης, κ.λ.π.)

    Οι   ενδιαφερόμενοι   καλούνται   να   υποβάλουν   απλή   αίτηση   με   συνημμένα   τα αναφερόμενα δικαιολογητικά,  στα γραφεία  της  υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση:

ΤΜΗΜΑ  ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ  ΝΑΞΟΥ, απευθύνοντάς  την  στο  ΤΜΗΜΑ  Αγροτικής Οικονομίας ΝΑΞΟΥ (τηλ. Επικοινωνίας: 2285361461).

    Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι πέντε (5) ημερολογιακές ημέρες και αρχίζει  από  την επόμενη  ημέρα της  τελευταίας  ανάρτησης  της  παρούσας  στο  κατάστημα της  υπηρεσίας  και  στο  χώρο  ανακοινώσεων  του δημοτικού  καταστήματος  ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ.

 

Δείτε την ανακοίνωση εδώ