Ο   ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΑΝΑΡΚΑΔΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ «Η ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ» ανακοινώνει την   πρόσληψη,   με   σύμβαση   εργασίας   ιδιωτικού   δικαίου   ορισμένου   χρόνου, συνολικά    δεκαεπτά (17) ατόμων  για   την   αντιμετώπιση απρόβλεπτων   και επειγουσών περιστάσεων του Γ.Π.Ν. Τρίπολης «Η ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ»    που εδρεύει στην  Τρίπολη  του   Ν.  Αρκαδίας, και  συγκεκριμένα:

  • 2 θέσεις  ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΩΝ

Διάρκεια σύμβασης: Από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και όχι πέραν της  31-12-2018 (5/ωρη απασχόληση)

  • 13 θέσεις  ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΡΑΠΕΖΟΚΟΜΩΝ-ΛΑΝΤΖΕΡΩΝ

Διάρκεια σύμβασης: Από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και όχι πέραν της 31-12-2018 (4/ωρη απασχόληση)

  • 2 θέσεις  ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΡΑΠΕΖΟΚΟΜΩΝ-ΛΑΝΤΖΕΡΩΝ  

Διάρκεια σύμβασης: Από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και όχι πέραν της 31-12-2018 (5/ωρη απασχόληση)

    Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.7 και να την υποβάλουν, είτε  αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση:

Γενικό      Παναρκαδικό      Νοσοκομείο      Τρίπολης      «Η ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ»,   Τέρμα   Ερυθρού   Σταυρού   Τ.Κ   22   131   Τρίπολη   -   Ν.   Αρκαδίας, απευθύνοντάς   την,   στο   Τμήμα   Προσωπικού   υπόψιν   κας   Σπηλιωτοπούλου Αγγελικής ή κ. Σωτηροπούλου Μαρίας (τηλ. επικοινωνίας: 2713-601743).

    Η   προθεσμία   υποβολής   των   αιτήσεων   είναι δέκα (10)  ημέρες  (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει   από   την   επόμενη   ημέρα   της   τελευταίας   δημοσίευσης   της παρούσας   σε   τοπικές   εφημερίδες   ή   της   ανάρτησής   της να   γίνει   στο   κατάστημα   της υπηρεσίας μας  και στο χώρο των ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του Δήμου Τρίπολης, στον οποίο εδρεύει η υπηρεσία, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της   δημοσίευσης   στις   εφημερίδες.

 

Δείτε την ανακοίνωση εδώ