Το Ν.Π.Δ.Δ.  «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ» ανακοινώνει την  πρόσληψη,  με  σύμβαση  εργασίας  ιδιωτικού  δικαίου ορισμένου  χρόνου,  συνολικά ενός (1) ατόμου  για  την  υλοποίηση  του  ευρωπαϊκού  προγράμματος  ««Εναρμόνιση Οικογενειακής  και  Επαγγελματικής  Ζωής»  του  ΝΠΔΔ  «Κέντρο  Κοινωνικής  Προστασίας, Αλληλεγγύης,  Αθλητισμού,  Παιδείας  και  Προσχολικής  Αγωγής  Δήμου  Βέροιας»,  που εδρεύει στο Δήμο Βέροιας, και συγκεκριμένα:

  • 1 θέση  ΠΕ ΔΑΣΚΑΛΩΝ

Διάρκεια σύμβασης:  Από την υπογραφή της σύμβασης και μέχρι 31/08/2017 με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης σε περίπτωση συνέχισης του προγράμματος.

    Οι  ενδιαφερόμενοι  καλούνται  να  συμπληρώσουν  την  αίτηση  με  κωδικό ΕΝΤΥΠΟ  ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς  πρόσωπο,  εφόσον  η  εξουσιοδότηση  φέρει την  υπογραφή  τους  θεωρημένη  από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση:

Ν.Π.Δ.Δ. «Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης, Αθλητισμού, Παιδείας και Προσχολικής Αγωγής Δήμου Βέροιας», Θ. Ζωγιοπούλου 5, Τ.Κ. 59132  Βέροια,  απευθύνοντάς  την  στο Διοικητικό  -  Οικονομικό  Τμήμα υπόψη κ.  Χρυσάνη Ελένη και Καπρίνη Αθηνά  (τηλ. επικοινωνίας: 2331022178) και ώρες από 08:00 έως 14:00.

 

Δείτε την ανακοίνωση εδώ