Η ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δέκα (10) ατόμων για την κάλυψη εποχικών αναγκών στο Πρόγραμμα Καταπολέμησης του  Δάκου  της  Ελιάς  έτους  2017  της  Διεύθυνσης  Αγροτικής  Οικονομίας  και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας, που εδρεύει στη Σπάρτη  του Ν. Λακωνίας, και συγκεκριμένα:

  • 10 θέσεις  (Τομεάρχες  Δακοκτονίας) ΠΕ Γεωπόνοι ή  ΤΕ Τεχνολόγοι Γεωπόνοι (Φυτικής Παραγωγής ή θερμοκηπιακών Καλλιεργειών και Ανθοκομίας ή Διοίκησης Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων)

Διάρκεια σύμβασης:  Από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης  και όχι πέραν 30-11-2017.

    Οι  ενδιαφερόμενοι  καλούνται  να  συμπληρώσουν  την  αίτηση  με  κωδικό ΕΝΤΥΠΟ  ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και  να  την  υποβάλουν,  είτε αυτοπροσώπως,  είτε  με  άλλο  εξουσιοδοτημένο  από αυτούς  πρόσωπο,  εφόσον  η  εξουσιοδότηση  φέρει  την  υπογραφή  τους  θεωρημένη από δημόσια  αρχή,  είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή,  στα  γραφεία  της  υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση:

Διεύθυνση  Αγροτικής  Οικονομίας  &  Κτηνιατρικής  Περιφερειακής  Ενότητας  Λακωνίας, Διοικητήριο, 2ο  χλμ. Ε.Ο. Σπάρτης - Γυθείου, Τ.Κ. 231 00 - Σπάρτη, απευθύνοντάς  την  στο Τμήμα  Ποιοτικού  και  Φυτοϋγειονομικού  Ελέγχου,  υπόψη  κας  Π.  Αποστολάκου επικοινωνίας: 27313 63321 ή κ. Β. Γορανίτη στο τηλ. 27313-63333).

    Η  προθεσμία  υποβολής  των  αιτήσεων  είναι  δέκα  (10)  ημέρες  (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και  αρχίζει  από  την  επόμενη  ημέρα  της  τελευταίας  δημοσίευσης  της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο κατάστημα της υπηρεσίας και στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του Δήμου  Σπάρτης, εφόσον η ανάρτηση  είναι  τυχόν  μεταγενέστερη  της  δημοσίευσης  στις  εφημερίδες.

 

Δείτε την ανακοίνωση εδώ