Από την ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ανακοινώνεται την πρόσληψη εξειδικευμένου προσωπικού, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση του 2ου υποέργου «Αρχαιολογικές εργασίες» του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΩΝ ΠΤΕΡΥΓΩΝ ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ - ΠΑΝΑΝΕΙΟ» Π.Ε. Ηρακλείου, Περιφέρειας Κρήτης [Ε.Π. «Κρήτη 2014-2020»] που εκτελείται απολογιστικά και με αυτεπιστασία από την Εφορεία στο πλαίσιο Μνημονίου Συνεργασίας με την Περιφέρεια Κρήτης, για χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και όχι πέραν της λήξης του υποέργου αλλά με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης της σύμβασης έως την ολοκλήρωση του έργου, σε περίπτωση που αυτό παραταθεί:

  • 1 θέση  ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών με εξειδίκευση στην αποκατάσταση & ανάδειξη μνημείων

    Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν με τα συνημμένα δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση:

Ξανθουδίδου & Χατζηδάκη 1, Τ.Κ. 71202, Ηράκλειο, υπόψη κ.κ. Αλίκης Γαλάνη ή Δέσποινας Μπουμπάκη (τηλ. επικοινωνίας: 2810 279241),

εντός προθεσμίας πέντε (5) εργασίμων ημερών που αρχίζει από την επομένη της καταχώρισης στο διαδικτυακό κόμβο (ιστοσελίδα) της εφαρμογής ΔΙΑΥΓΕΙΑ (http://diavgeia.gov.gr) και του ΥΠ.ΠΟ.Α. (http://www.yppo.gr) και της ανάρτησης της ανακοίνωσης στον πίνακα ανακοινώσεων της Υπηρεσίας (από 27-6-2017 έως 3-7-2017).

 

Δείτε την ανακοίνωση εδώ