Το ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ (ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.)  καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη σύμβασης έργου ιδιωτικού δικαίου στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος «Tobacco cessation guidelines for high risk groups (TOB-G)»., το οποίο συγχρηματοδοτείται από το 3ο Πρόγραμμα για την Υγεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, σύμφωνα με τα παρακάτω:

1. Περιγραφή του έργου Tobacco cessation guidelines for high risk groups (TOB-G)

    Σκοπός του Προγράμματος «Tobacco cessation guidelines for high risk groups (TOB-G)» είναι να αναπτύξει, να εφαρμόσει και να διαδώσει ένα σύνολο εξειδικευμένων κατευθυντήριων οδηγιών για τη διακοπή του καπνίσματος σε συγκεκριμένους πληθυσμούς υψηλού κινδύνου. Ως αφετηρία για την ανάπτυξη αυτών των κατευθυντήριων οδηγιών θα χρησιμοποιηθούν οι σχετικές γενικές κατευθυντήριες γραμμές του ENSP, μέσω των οποίων καθίσταται προφανές ότι διαφορετικές ομάδες καπνιστών απαιτούν διαφορετικές προσεγγίσεις όσον αφορά τις μεθόδους διακοπής του καπνίσματος Έτσι, θα αναπτυχθεί μια ειδικά στοχευμένη μεθοδολογία, με την συμμετοχή διαφόρων επαγγελματιών υγειάς, σύμφωνα με τις ανάγκες των πληθυσμών υψηλού κινδύνου και συγκεκριμένα:

Χρόνια πάσχοντες ασθενείς:

  • Ασθενείς με καρδιολογικά προβλήματα
  • Ασθενείς με ΧΑΠ
  • Ασθενείς με διαβήτη

Άλλες ειδικές ομάδες:

  • Έφηβοι
  • Έγκυες

2. Αναλυτική περιγραφή ειδικότητας

    Με την παρούσα Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, προσκαλούνται ενδιαφερόμενοι να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους υποβάλλοντας αίτηση (βλ. παράρτημα Ι) για τη σύναψη σύμβασης έργου ιδιωτικού δικαίου με επιστημονικό προσωπικό στο οποίο θα ανατεθεί η εκτέλεση επιμέρους εργασιών και η εκπόνηση παραδοτέων του προγράμματος, προκειμένου να καλυφθεί η ακόλουθη θέση:

1 θέση  Ειδικότητα: Ιατρικής με ειδίκευση Πνευμονολογίας ή Παιδιατρικής ή Γυναικολογίας ή Παθολογίας

    Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν την αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (σε κλειστό φάκελο) είτε αυτοπροσώπως είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο -  από αυτούς πρόσωπο - , εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στη Γραμματεία του ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. Αγράφων 3-5, Μαρούσι, Τ.Κ. 15123. Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικά, το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής ο οποίος μετά την αποσφράγιση του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Προθεσμία υποβολής των αιτήσεων: Κυριακή 2 Ιουλίου 2017, ώρα 15:00

 

Δείτε την ανακοίνωση εδώ