Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ανακοινώνει την  πρόσληψη,  με  σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου  χρόνου, συνολικού αριθμού πενήντα επτά (57) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών των Μονάδων της Διεύθυνσης Πωλήσεων (ΔΠΩΛ), της Γενικής Διεύθυνσης Ανθρωπίνων Πόρων και  Οργάνωσης (ΓΔ/ΑΝΠ) και  της  Διεύθυνσης  Ανθρωπίνων  Πόρων και  Οργάνωσης (ΔΑΝΠΟ) στη  Διοικητική  Περιφέρεια  Αττικής, και συγκεκριμένα:

  • 42 θέσεις  ΠΕ Υπάλληλοι Γραφείου -  Διεύθυνση Πωλήσεων
  • 1 θέση  ΠΕ Υπάλληλοι Γραφείου -  Γενική  Διεύθυνση Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνωσης
  • 12 θέσεις  ΔΕ Υπάλληλοι Γραφείου - Διεύθυνση Πωλήσεων
  • 2 θέσεις  ΔΕ Υπάλληλοι Γραφείου - Διεύθυνση  Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνωσης

Διάρκεια σύμβασης:  8 μήνες

    Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να  την  υποβάλουν,  είτε αυτοπροσώπως, είτε  με  άλλο  εξουσιοδοτημένο  από  αυτούς  πρόσωπο, εφόσον   η   εξουσιοδότηση   φέρει   την   υπογραφή   τους   θεωρημένη   από   δημόσια   αρχή,   είτε ταχυδρομικά  με  συστημένη  επιστολή, στα  γραφεία  της  υπηρεσίας στην  ακόλουθη διεύθυνση:

ΔΕΗ Α.Ε./Διεύθυνση  Πωλήσεων,  Ναυαρίνου  10,  Τ.Κ  106  80 - Αθήνα  απευθύνοντας την  στον  Τομέα  Λειτουργικής  Υποστήριξης &  Στέγασης, υπόψιν: κου Διγενόπουλου  Δημήτριου  ή κας Φολτοπούλου Παναγιώτας (τηλέφωνα  επικοινωνίας : 210 - 3673423 -24 -25).

Υποβολή αιτήσεων από 28.06.2017 έως και 07.07.2017.

 

Δείτε την ανακοίνωση εδώ