Το N.Π.Ι.Δ. «ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ (Κ.Δ.Ε.∆.Α.Μ.)» ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, δύο (2) ατόμων για την υλοποίηση της δράσης «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ», της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Αμπελοκήπων - Μενεμένης (Κ.∆.Ε.Δ.Α.Μ.)», στο πλαίσιο Ευρωπαϊκού Προγράμματος, που εδρεύει στον Δήμο Αμπελοκήπων - Μενεμένης, Ν. Θεσσαλονίκης, και συγκεκριμένα:

  • 2 θέσεις ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ

Διάρκεια σύμβασης:  Από την υπογραφή της σύμβασης έως 31-08-2017, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης σε περίπτωση συνέχισης του προγράμματος.

    Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση:

Ν.Π.Ι.Δ.  «Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση Δήμου Αμπελοκήπων - Μενεμένης (Κ.Δ.Ε.Δ.Α.Μ.)»,  28ης Οκτωβρίου  59, Τ.Κ.   56123, Αμπελόκηποι, Ν. Θεσσαλονίκης, απευθύνοντάς την στο Διοικητικό Τμήμα, υπόψη κου Γεώργιου Ζάικου (τηλ. επικοινωνίας: 2310 727210).

    Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής στο κατάστημα της υπηρεσίας, στα παραρτήματα αυτής και στον χώρο των ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του δήμου Αμπελοκήπων - Μενεμένης, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες.

 

Δείτε την ανακοίνωση εδώ