Ο Δήμος Πάρου, προτίθεται να προβεί στην πρόσληψη τεσσάρων (4) ναυαγοσωστών, με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, διάρκειας τριών (3) μηνών.

  • ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΔΕ Ναυαγοσωστών
  • ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ:  ΤΕΣΣΕΡΑ (4)
  • ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ : 3 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης

Κύρια Προσόντα

  • Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος δευτεροβάθμιας  ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής, ανεξαρτήτως ειδικότητας.
  • Άδεια ναυαγοσώστη (σε ισχύ) εκδιδόμενη από Λιμενική Αρχή.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στο Δήμο Πάρου, έδρα Παροικία Πάρου, Τ.Κ. 84400 και ειδικότερα στο Γραφείο Πρωτοκόλλου, έως και την Δευτέρα  3 Ιουλίου  2017.

 

Δείτε την ανακοίνωση εδώ