Ο Δήμος Σοφάδων ανακοινώνει ότι θα προσλάβει, προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού έξι (6) ατόμων, προς κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του Δήμου Σοφάδων για τις εξής ειδικότητες:

  • 6 θέσεις  ΤΕ Εργατών Πυρασφάλειας - Πυροπροστασίας

Διάρκεια σύμβασης:  Τρεις (3) μήνες

ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

  • Να έχουν απολυτήριο τίτλο Δημοτικού Σχολείου τουλάχιστον.
  • Να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και να μην υπερβαίνουν το 55ο.

    Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν την αίτηση και τα δικαιολογητικά στο γραφείο Προσωπικού του Δήμου Σοφάδων (Δ/νση: Κιερίου 49, τηλ: 2443353213 - 2443353212) εντός προθεσμίας δέκα ημερολογιακών (10) ημερών από την επομένη της ανάρτησής της στο χώρο ανακοινώσεων το Δημοτικού Καταστήματος, ήτοι: από 29 - 06 - 2017 έως 08 - 07 -2017.

 

Δείτε την ανακοίνωση εδώ