Το Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ανακοινώνει την  πρόσληψη,  με  σύμβαση  εργασίας  ιδιωτικού  δικαίου  ορισμένου  χρόνου, συνολικά τριών(3) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, που εδρεύει στην Αθήνα του Νομού Αττικής, και συγκεκριμένα:

  •   1 θέση ΠΕ Μηχανικών/ Πολιτικών Μηχανικών
  •   1 θέση ΠΕ Μηχανικών/ Μηχανολόγων Μηχανικών
  •   1 θέση ΤΕ Μηχανικών/ Μηχανολόγων Μηχανικών

Διάρκεια σύμβασης: 8 μήνες

    Οι  ενδιαφερόμενοι  καλούνται  να  συμπληρώσουν  την  αίτηση  με  κωδικό ΕΝΤΥΠΟ  ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και  να  την  υποβάλουν,  είτε αυτοπροσώπως,  είτε  με  άλλο  εξουσιοδοτημένο  από αυτούς  πρόσωπο,  εφόσον  η  εξουσιοδότηση  φέρει  την  υπογραφή  τους  θεωρημένη  από δημόσια  αρχή,  είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή,  στα  γραφεία  της  υπηρεσίας μας, στην ακόλουθη διεύθυνση: Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Μεσογείων 96, Τ.Κ. 115 27-Αθήνα, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Διοίκησης και Εκπαίδευσης Ανθρώπινου Δυναμικού, υπόψιν κου Μπέγκα (τηλ. επικοινωνίας: 210 -7767560).

    Η  προθεσμία  υποβολής  των  αιτήσεων  είναι δέκα  (10)  ημέρες  (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει  από  την  επόμενη  ημέρα  της  τελευταίας  δημοσίευσης  της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο κατάστημα της υπηρεσίας μας, καθώς  και  στον χώρο  των  ανακοινώσεων  του δημοτικού καταστήματος  του  Δήμου Αθηναίων,   στον οποίο   εδρεύει η Κεντρική   Υπηρεσία   του   Υπουργείου   Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της  δημοσίευσης  στις  εφημερίδες.

 

Δείτε την ανακοίνωση εδώ