Ο ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ ανακοινώνει την  πρόσληψη,  με  σύμβαση  εργασίας  ιδιωτικού  δικαίου  ορισμένου χρόνου, ενός (1) ατόμου, για την υλοποίηση του Υποέργου «Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Παλλήνης» (2η Δομή), της Πράξης «Δομή Παροχής Βασικών  Αγαθών: Κοινωνικό  Παντοπωλείο, Κοινωνικό  Φαρμακείο, Δήμου Παλλήνης», στο πλαίσιο του ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ  «ΑΤΤΙΚΗ»  2014-2020 - ΑΞΟΝΑΣ  ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ  «ΠΡΟΩΘΗΣΗ  ΤΗΣ  ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ  ΕΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ  ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ  ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ - ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ» στο Δήμο Παλλήνης, που εδρεύει στο Γέρακα του Δήμου Παλλήνης Ν. Αττικής, και συγκεκριμένα:

  • 1 θέση  ΠΕ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ

Διάρκεια σύμβασης:  Ένα (1) έτος από την υπογραφή της σύμβασης με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης έως τη λήξη του Προγράμματος

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

  1. Πτυχίο  ή  δίπλωμα Φαρμακευτικής ΑΕΙ ή  το  ομώνυμο  πτυχίο  ή  δίπλωμα  Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου  (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ  της  ημεδαπής  ή  ισότιμος  τίτλος   σχολών  της  ημεδαπής  ή  αλλοδαπής,   αντίστοιχης ειδικότητας.
  2. Άδεια άσκησης επαγγέλματος Φαρμακοποιού, ή Βεβαίωση ότι πληροί όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις για την άσκηση του επαγγέλματος του Φαρμακοποιού.

    Οι  ενδιαφερόμενοι  καλούνται  να συμπληρώσουν  την  αίτηση  με  κωδικό ΕΝΤΥΠΟ  ΑΣΕΠ ΣΟΧ.5 και  να  την  υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως,  είτε  με  άλλο  εξουσιοδοτημένο  από αυτούς  πρόσωπο,  εφόσον  η  εξουσιοδότηση  φέρει  την  υπογραφή  τους  θεωρημένη  από δημόσια  αρχή,  είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα  γραφεία  της  υπηρεσίας στην  ακόλουθη  διεύθυνση:

ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ, Ιθάκης 12, Τ.Κ. 15344 Γέρακας, υπόψη  κας  Μπουντούλη  Αθανασίας,  κας  Ράμμου  Μαρίας (τηλ. επικοινωνίας: 2106604627, 2106604632).

    Η  προθεσμία  υποβολής των αιτήσεων  είναι δέκα  (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από  την  επόμενη  ημέρα  της  τελευταίας  δημοσίευσης  της παρούσας  σε  τοπικές  εφημερίδες  ή  της  ανάρτησής  της  στο  χώρο  ανακοινώσεων  του δημοτικού   καταστήματος του Δήμου Παλλήνης, εφόσον   η   ανάρτηση   είναι   τυχόν μεταγενέστερη  της  δημοσίευσης  στις  εφημερίδες.

 

Δείτε την ανακοίνωση εδώ