Ο ∆ήµος Νέας Ιωνίας ανακοινώνει την πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικά τριών (3) ατόµων για την υλοποίηση της πράξης «Κέντρο Κοινότητας  ∆ήµου Νέας Ιωνίας» στο πλαίσιο του  Επιχειρησιακού Προγράµµατος  «ΑΤΤΙΚΗ» 2014 – 2020» µε Άξονα Προτεραιότητας 09 «ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ ΚΑΙ ∆ΙΑΚΡΙΣΕΩΝ – ∆ΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ», στο ∆ήµο Νέας Ιωνίας που εδρεύει στη Νέα Ιωνία Αττικής, και συγκεκριµένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύµβασης, αριθµού ατόµων.

  • 2 θέσεις: ΠΕ ή ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών

Διάρκεια σύμβασης: Ένα (1) έτος από την υπογραφή της σύµβασης µε δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης έως τη λήξη του προγράµµατος.

  • 1 θέση: ΠΕ ή ΤΕ

Διάρκεια σύμβασης: Ένα (1) έτος από την υπογραφή της.

    Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να συµπληρώσουν την αίτηση µε κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.5 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε µε άλλο εξουσιοδοτηµένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρηµένη από δηµόσια αρχή, είτε ταχυδροµικά µε συστηµένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας µας στην ακόλουθη διεύθυνση: ∆ήµος Νέας Ιωνίας, Αγ. Γεωργίου 40, Τ.Κ.14234, Νέα Ιωνία, απευθύνοντας την στη ∆ιεύθυνση ∆ιοικητικών Υπηρεσιών – Τµήµα Προσωπικού, υπόψιν κας Τσαµάκη Έλλης (τηλ. επικοινωνίας: 2132000414) ή κας ∆ήµητρας Ζαλαβρά (τηλ. επικοινωνίας: 2132000415). Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδροµικώς το εµπρόθεσµο των αιτήσεων κρίνεται µε βάση την ηµεροµηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος µετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων

 

 

Δείτε την ανακοίνωση εδώ…