Ο Δήμος Πάρου, προτίθεται να προβεί στην πρόσληψη σαράντα επτά (47) ατόμων (2 οδηγών και 45 εργατών καθαριότητας), με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, διάρκειας δύο (2) μηνών.

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ:  ΔΥΟ (2)

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ:  ΣΑΡΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ (45)

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ : 2 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων

    Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στο ∆ήμο Πάρου, έδρα Παροικία Πάρου, Τ.Κ. 84400 και ειδικότερα στο Γραφείο Πρωτοκόλλου, έως και την Τρίτη 4 Ιουλίου 2017.

 

Δείτε την ανακοίνωση εδώ