Το Εκπαιδευτικό Συμβούλιο της Σχολής Τεχνικών Υπαξιωματικών Αεροπορίας (ΣΤΥΑ) προκηρύσσει την  πλήρωση είκοσι τεσσάρων (24) θέσεων για την Σχολή Τεχνικών Υπαξιωματικών Αεροπορίας (ΣΤΥΑ) με επιλογή Ωρομίσθιου Διδακτικού Προσωπικού, με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου και ωριαία αντιμισθία, για το χρονικό διάστημα από 1 - 10 - 2017 έως 30 - 9 - 2018.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

    Όσοι επιθυμούν να προσληφθούν στις προκυρηχθείσες θέσεις καλούνται να υποβάλλουν τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά, απευθείας ή ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή (σφραγίδα - ημερομηνία αποστολής) στη ΣΤΥΑ Αεροδρόμιο Τατοίου, Λεωφόρος Δεκελείας Τ.Κ. 13671, εντός δέκα (10) ημερών από την τελευταία δημοσίευση της προκήρυξης στον τύπο.

Πληροφορίες παρέχονται από τη ΣΤΥΑ κάθε εργάσιμη ημέρα από 08:00­13:00 στα τηλ.: 210-8195160-61-62.

 

Δείτε την προκήρυξη εδώ