Το Γενικό Νοσοκομείο Πέλλας ανακοινώνει την  πρόσληψη,  με  σύμβαση εργασίας ιδιωτικού  δικαίου ορισμένου  χρόνου, συνολικά πέντε (5) ατόμων για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων ή επειγουσών περιστάσεων της Νοσοκομειακής Μονάδας Έδεσσας  του  Γενικού  Νοσοκομείου Πέλλας που εδρεύει στην  Έδεσσα του Ν. Πέλλας, και συγκεκριμένα:

  • 1 θέση  ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ / ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ - ΤΡΙΩΝ

Διάρκεια σύμβασης:  Από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και όχι πέραν της 31-12-2018 (6 ωρη απασχόληση)

  • 4 θέσεις  ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΣΤΙΑΣΗΣ / ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΡΑΠΕΖΟΚΟΜΩΝ

Διάρκεια σύμβασης: Από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και όχι πέραν της 31-12-2018 (4 ωρη απασχόληση)

    Οι  ενδιαφερόμενοι  καλούνται  να  συμπληρώσουν  την  αίτηση  με  κωδικό ΕΝΤΥΠΟ  ΑΣΕΠ ΣΟΧ.7 και  να  την  υποβάλουν,  είτε αυτοπροσώπως,  είτε  με  άλλο  εξουσιοδοτημένο  από αυτούς  πρόσωπο,  εφόσον  η  εξουσιοδότηση  φέρει  την  υπογραφή  τους  θεωρημένη  από δημόσια  αρχή,  είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή,  στα  γραφεία  της Υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση:

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΛΛΑΣ - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΔΕΣΣΑΣ, Τέρμα Εγνατίας, Τ.Κ. 58200 ΕΔΕΣΣΑ, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού, υπ’ όψιν κου Τοπαλίδη (τηλ. επικοινωνίας: 23813 50348).

    Η  προθεσμία  υποβολής  των  αιτήσεων  είναι δέκα  (10)  ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει  από  την  επόμενη  ημέρα  της  τελευταίας  δημοσίευσης  της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο κατάστημα της Υπηρεσίας, στο  ΚΕΦΙΑΠ και  στο  χώρο  των  ανακοινώσεων του  δημοτικού  καταστήματος του  δήμου Έδεσσας, στον οποίο εδρεύει η Υπηρεσία, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της  δημοσίευσης  στις  εφημερίδες.

 

Δείτε την ανακοίνωση εδώ