Ο Δήμος Θεσσαλονίκης απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με πέντε (5) άτομα διαφόρων ειδικοτήτων, για την υλοποίηση του χρηματοδοτούμενου έργου  «REACT»  (Refugee, Assistance, Collaboration, Thessaloniki)  της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ με το Δήμο Θεσσαλονίκης, και συγκεκριμένα:

  • 1 θέση  ΠΕ Οικονομικό-Διοικητικό Στέλεχος
  • 1 θέση  Μεταφραστής/τρια
  • 2 θέσεις  ΔΕ Επιμελητών Διαμερισμάτων
  • 1 θέση  ΔΕ Συνοδός Ωφελουμένων

Διάρκεια σύμβασης:  Από την υπογραφή της σύμβασης έως 31-12-2017

Οι  ενδιαφερόμενοι  καλούνται να συμπληρώσουν  την  αίτηση  με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΣΜΕ. 4   και  να την υποβάλουν: 

  1. είτε αυτοπροσώπως  ή   με   άλλο   εξουσιοδοτημένο   από   αυτούς   πρόσωπο   εφόσον   η εξουσιοδότηση   φέρει   την   υπογραφή   τους   θεωρημένη   από   δημόσια   αρχή στο   Τμήμα   Γενικού Πρωτοκόλλου και Διοικητικής Υποστήριξης της Δ/νσης Διαφάνειας & Εξυπηρέτησης Δημοτών του Δήμου (γραφείο 102α, 1ος όροφος, Βασ. Γεωργίου Α' 1, Θεσσαλονίκη),
  2. είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Βασ. Γεωργίου Α' 1, Τ.Κ. 546 40, Δ/νση Διαχείρισης Ανθρωπίνων Πόρων, Τμήμα Μητρώων και Διαδικασιών Προσωπικού (Γραφείο 326).

    Για περαιτέρω διευκρινίσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα τηλέφωνα 2313317139, 2313317128, 2313317666, 2313317137, 2313317116.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων ορίζεται από 06/07/2017 έως 12/07/2017.

 

Δείτε την ανακοίνωση εδώ