Το Ινστιτούτο Αλιευτικής Έρευνας του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ - ΔΗΜΗΤΡΑ σύμφωνα με την αρ. 1093/4-7-2017 ΑΔΑ: ΩΘ1ΠΟΞ3Μ - ΧΩΑ Απόφαση έγκρισης του Διευθυντή του ΙΝ.ΑΛ.Ε., εκδηλώνει ενδιαφέρον για την υποβολή πρότασης προς σύναψη τριάντα επτά (37) συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, με φυσικά πρόσωπα, για τις ανάγκες υλοποίησης του έργου με τίτλο «Εθνικό Πρόγραμμα Συλλογής Αλιευτικών Δεδομένων 2017».

    Όσοι επιθυμούν να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους, καλούνται να υποβάλουν εγγράφως αίτηση - πρόταση για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου, κατ' άρθρο 681 ΑΚ, μέχρι και την Τετάρτη  12 Ιουλίου 2017 και ώρα 15:00 σε κλειστό φάκελο με την ένδειξη «Για την υπ ́ αριθμ. 1154 /4-07-2017 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος».

Η αίτηση - πρόταση δεν μπορεί να αφορά σε περισσότερα από δύο (2) αντικείμενα.

    Η  πρόταση  υποβάλλεται  στα  γραφεία  του  Ινστιτούτου  Αλιευτικής  Έρευνας  Καβάλας,  της  Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Έρευνας, του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ, οδός Νέα Πέραμος, Τ.Κ. 64007, Καβάλα.

 

Δείτε την ανακοίνωση εδώ