Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης Δήμου Αλμυρού Νομού Μαγνησίας ανακοινώνει την  πρόσληψη,  με  σύμβαση  εργασίας  ιδιωτικού  δικαίου  ορισμένου χρόνου,  συνολικά δύο (2) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης - Αποχέτευσης Δήμου Αλμυρού Νομού Μαγνησίας,  που εδρεύει στον Αλμυρό, και συγκεκριμένα:

  •         2 θέσεις  ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ

Διάρκεια σύμβασης:  8 μήνες

    Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση:

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΥΡΟΥ ΝΟΜΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ, Φιλελλήνων 27, Τ.Κ. 37100, Αλμυρός Ν. Μαγνησίας, απευθύνοντάς την στη Γραμματεία, υπόψιν κας Χατζηγεωργίου Μαρίας (τηλ. επικοινωνίας: 2422025897).

    Η  προθεσμία  υποβολής  των  αιτήσεων  είναι δέκα  (10) ημέρες  (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει  από  την  επόμενη  ημέρα  της  τελευταίας  δημοσίευσης  της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο κατάστημα της υπηρεσίας και  στο χώρο  των  ανακοινώσεων του δημοτικού  καταστήματος του Δήμου  Αλμυρού, εφόσον  η  ανάρτηση  είναι  τυχόν  μεταγενέστερη  της δημοσίευσης στις  εφημερίδες.

 

Δείτε την ανακοίνωση εδώ