ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δεκατεσσάρων (14) ατόμων για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων ή επειγουσών περιστάσεων για τις ανάγκες εστίασης – σίτισης στο τμήμα Επιστασίας – Ιματισμού του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων:

  • 4 θέσεις: ΔΕ Μαγείρων
  • 5 θέσεις: ΥΕ Τραπεζοκόμων
  • 5 θέσεις: 5 ΥΕ Καθαριστών - στριών 

Διάρκεια σύμβασης: Από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και για 24 μήνες (5/νθήμερη8ωρη απασχόληση ημερησίως).

    Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.7 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού υπόψιν κ. Νύκταρη Μαρία και κ. Σταρά Μαρία (τηλ. επικοινωνίας: 2810542067 και 2810392238).

 

Δείτε την ανακοίνωση εδώ...