Το  Κέντρο  Ανανεώσιμων  Πηγών  και  Εξοικονόμησης  Ενέργειας  (ΚΑΠΕ) προτίθεται  να  προσλάβει  με  Σύμβαση  Μίσθωσης  Έργου  έως ετήσιας κατ ́ αρχήν  διάρκειας,  με  δυνατότητα  ανανέωσής  της  μέχρι  τη  λήξη  της διάρκειας των Προγραμμάτων, χωρίς καμία δέσμευση εκ των προτέρων, για το ΚΑΠΕ, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία περί προσλήψεων που το διέπει και  εντός  πάντοτε  του  χρόνου  διάρκειας  των  εν  λόγω Προγραμμάτων, ως ακολούθως:

  • Ένας / μία Χημικός Μηχανικός ΠΕ ( 1 Θέση)

Απαιτούμενα Προσόντα:

  1. Εμπειρία στην εκτίμηση περιβαλλοντικών και ενεργειακών δεικτών για  παρεμβάσεις  ΕΞΕ  στο  αστικό  περιβάλλον  (κτίρια,  υποδομές, μεταφορές).
  2. Εμπειρία στην έρευνα και ανάπτυξη συστημάτων ΑΠΕ & ΕΞΕ καθώς και σε θέματα ηλεκτροκίνησης και εξοικονόμησης ενέργειας στον τομέα των Μεταφορών.
  3. Πενταετής (5)  εμπειρία  σε  θέματα  σχεδιασμού  και  υλοποίησης προτάσεων στον τομέα της Εξοικονόμησης Ενέργειας και των ΑΠΕ στο πλαίσιο Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων. 
  4. Πενταετής  (5)  εμπειρία  σε  θέματα  οργάνωσης,  διαχείρισης  και παρακολούθησης  δημοσίων  συμβάσεων  τεχνικών  έργων, προμηθειών,  υπηρεσιών,  φορέων  τοπικής  αυτοδιοίκησης  στο πλαίσιο συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων και συγκεκριμένα: στην  κατάρτιση  Τεχνικών  Δελτίων,  Δελτίων  Παρακολούθησης, Δελτίων Δήλωσης Δαπανών και Τεχνικών Δελτίων Ολοκλήρωσης Έργων, στη διενέργεια επιτόπιων επαληθεύσεων, καθώς και στη χρήση  πληροφοριακού  συστήματος  για  τη  διαχείριση  και  τον έλεγχο συγχρηματοδοτούμενων έργων. 
  5. Πενταετής (5) τουλάχιστον εμπειρία στο σχεδιασμό, υποβολή και υλοποίηση  Ευρωπαϊκών  Προγραμμάτων  σχετικών  με  την εξοικονόμηση ενέργειας και ΑΠΕ.
  6. Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας.
  7. Άριστη γνώση χρήσης υπολογιστικών εργαλείων Η/Υ (word, excel, internet).

    Οι  αιτήσεις  με  τα  συνοδευτικά  στοιχεία  θα  πρέπει  να κατατεθούν  ή  να αποσταλούν ταχυδρομικώς, με συστημένη επιστολή, από την 6η/7/2017 με καταληκτική  ημερομηνία  παραλαβής  στα  γραφεία  του  ΚΑΠΕ την 19η/7/2017 και ώρα 14:00 στη Δ/νση : 19ο χλμ. Λεωφόρος Μαραθώνος, 19009 Πικέρμι Αττικής, υπόψη κας Αικ. Μπεχράκη, με την ένδειξη:

Αίτηση για την πρόσληψη εξωτερικών συνεργατών, με Συμβάσεις Ανάθεσης Έργου, για την εκτέλεση Προγραμμάτων που υλοποιεί το ΚΑΠΕ.

 

Δείτε την ανακοίνωση εδώ