Η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε. ανακοινώνει την  πρόσληψη,  με  σύμβαση  εργασίας  ιδιωτικού δικαίου  ορισμένου  χρόνου,  συνολικού αριθμού τριάντα έξι (36)  ατόμων  για  την  κάλυψη  εποχικών  ή  παροδικών  αναγκών  των Μονάδων  της  Διεύθυνσης  Πωλήσεων  (ΔΠΩΛ) ανά  την  επικράτεια, και  συγκεκριμένα:

 • 23 θέσεις  ΠΕ Υπάλληλοι Γραφείου
 • 13 θέσεις  ΔΕ Υπάλληλοι Γραφείου

Διάρκεια σύμβασης:  8 μήνες

    Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να  την  υποβάλουν,  είτε αυτοπροσώπως,  είτε  με  άλλο  εξουσιοδοτημένο  από  αυτούς  πρόσωπο, εφόσον   η   εξουσιοδότηση   φέρει   την   υπογραφή   τους   θεωρημένη   από   δημόσια   αρχή,   είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, σε ένα από τα  κάτωθι γραφεία της  ΔΕΗ Α.Ε. :

 • Για τη θέση με κωδικό 500: ΔΕΗ ΠΑΤΡΑΣ
 • Για τη θέση με κωδικό 501: ΔΕΗ ΖΑΚΥΝΘΟΥ
 • Για τη θέση με κωδικό 502: ΔΕΗ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
 • Για τις θέσεις με κωδικό 503 και 504: ΔΕΗ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
 • Για  τις θέσεις με κωδικό 505 και 506: ΔΕΗ ΤΡΙΠΟΛΗΣ
 • Για τις θέσεις  με  κωδικό 507, 508, 509 και 510: ΔΕΗ   Κλάδος  Πωλήσεων   Κεντρικής Ελλάδας
 • Για τη θέση  με κωδικό 511: ΔΕΗ  ΡΕΘΥΜΝΟΥ
 • Για τη θέση με κωδικό 512: ΔΕΗ  ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ
 • Για τις θέσεις  με κωδικό 513 και 514: ΔΕΗ ΧΙΟΥ
 • Για τις θέσεις  με κωδικό 515 και 516: ΔΕΗ ΣΑΜΟΥ
 • Για τις θέσεις με κωδικό 517 και 518: ΔΕΗ  ΛΕΣΒΟΥ
 • Για τη θέση με κωδικό 519: ΔΕΗ  ΡΟΔΟΥ
 • Για τις θέσεις  με κωδικό 520 και 521: ΔΕΗ  ΚΩ
 • Για τις θέσεις με κωδικό 522, 523 και 524: ΔΕΗ ΣΥΡΟΥ

Υποβολή Αιτήσεων: από 11/07/2017 έως και 20/07/2017.

 

Δείτε την ανακοίνωση εδώ...