Ο Σύνδεσμος Ύδρευσης Δήμου Καρδίτσας και λοιπών Δήμων  ανακοινώνει την   πρόσληψη,   με   σύμβαση   εργασίας   ιδιωτικού   δικαίου ορισμένου χρόνου,  συνολικά  τεσσάρων  (4)  ατόμων  για  την  κάλυψη εποχικών  ή  παροδικών    αναγκών    ανταποδοτικού    χαρακτήρα    του    Συνδέσμου Ύδρευσης  Δήμου  Καρδίτσας  και  λοιπών  Δήμων,  που  εδρεύει  στο  Δήμο Καρδίτσας,  και  συγκεκριμένα:

  • 1 θέση  ΔΕ Υδραυλικών
  • 1 θέση  ΔΕ Ηλεκτρολόγων
  • 2 θέσεις  ΔΕ Ηλεκτροτεχνιτών

Διάρκεια σύμβασης:  8 μήνες

    Οι  ενδιαφερόμενοι  καλούνται  να  συμπληρώσουν  την  αίτηση  με  κωδικό ΕΝΤΥΠΟ  ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς  πρόσωπο,  εφόσον  η  εξουσιοδότηση  φέρει  την  υπογραφή  τους  θεωρημένη  από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με  συστημένη  επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση:

Σύνδεσμος  Ύδρευσης  Δήμου  Καρδίτσας  και  λοιπών Δήμων, Μεγ. Αλεξάνδρου 34, Τ.Κ. 43100, Καρδίτσα, απευθύνοντάς την στο Γραφείο Προσωπικού, υπόψη κας Λάιου Μαρίας (τηλ. επικοινωνίας: 24410-21351).

    Η  προθεσμία  υποβολής  των  αιτήσεων  είναι  δέκα  (10)  ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και  αρχίζει  από  την  επόμενη  ημέρα  της  τελευταίας  δημοσίευσης  της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο κατάστημα της υπηρεσίας, στα  παραρτήματα  αυτής  και  στο  χώρο  ανακοινώσεων των  δημοτικών  καταστημάτων των   Δήμων   Φαρκαδόνας (Ν.   Τρικάλων), Παλαμά, Σοφάδων, Μουζακίου και Καρδίτσας   (Ν.   Καρδίτσας),  εφόσον  η  ανάρτηση  είναι  τυχόν  μεταγενέστερη  της δημοσίευσης στις εφημερίδες.

 

Δείτε την ανακοίνωση εδώ