Η «ΖΑΧΑΡΕΙΟΣ» ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΜΟΝΑΔΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ «ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ» Ν.Π.Δ.Δ. ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ ανακοινώνει τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με συνολικά πέντε (5) άτομα για την  κάλυψη  αναγκών της «ΖΑΧΑΡΕΙΟΣ»  ΠΡΟΤΥΠΟΣ  ΜΟΝΑΔΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ «ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ», που εδρεύει στην Αγία Παρασκευή  Λέσβου,  με  αντικείμενο  την εκτέλεση του έργου:  «Ατομική υποστήριξη τροφίμων του Ιδρύματος» συνολικής διάρκειας έως δώδεκα (12)  μήνες.

  • 5 θέσεις  ΔΕ Κοινωνικών Φροντιστών

Διάρκεια σύμβασης:  Έως 12 μήνες.

    Οι  ενδιαφερόμενοι καλούνται  να  συμπληρώσουν  την  αίτηση  με  κωδικό ΕΝΤΥΠΟ  ΑΣΕΠ ΣΜΕ.4 και να  την  υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως,  είτε  με  άλλο  εξουσιοδοτημένο  από αυτούς  πρόσωπο,  εφόσον  η  εξουσιοδότηση  φέρει  την  υπογραφή  τους  θεωρημένη  από δημόσια  αρχή,  είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα  γραφεία  της  υπηρεσίας στην   ακόλουθη   διεύθυνση:

«ΖΑΧΑΡΕΙΟΣ»   ΠΡΟΤΥΠΟΣ   ΜΟΝΑΔΑ   ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ  «  ΑΓΙΑ  ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  » Αγία  Παρασκευή  Λέσβου  Τ.Κ.  81102, υπόψιν κας Ψούχλου  Κωνσταντίνας (τηλ.  επικοινωνίας:  22530  31594,  22530  31654).

    Η  προθεσμία  υποβολής των αιτήσεων  είναι δέκα  (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει  από  την  επόμενη  ημέρα  της  τελευταίας  δημοσίευσης  της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο κατάστημα της υπηρεσίας μας και στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη  της  δημοσίευσης  στις  εφημερίδες.

 

Δείτε την ανακοίνωση εδώ