Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ανακοινώνει την  πρόσληψη,  με  σύμβαση εργασίας  ιδιωτικού  δικαίου  ορισμένου  χρόνου,  συνολικά εκατόν  τριάντα (130) ατόμων  για  την  κάλυψη  εποχικών  ή  παροδικών  αναγκών του Λιγνιτικού  Κέντρου  Δυτικής  Μακεδονίας  (Λ.Κ.Δ.Μ.),  που  εδρεύει στην  Πτολεμαΐδα  του Νομού Κοζάνης, για τις Μονάδες του Νομού Κοζάνης, και συγκεκριμένα:

 • 20 θέσεις  ΔΕ Μηχανοτεχνικών Εγκαταστάσεων & Εξοπλισμού (Μηχανοτεχνίτες)
 • 13 θέσεις  ΔΕ Μηχανοτεχνικών Εγκαταστάσεων & Εξοπλισμού (Ηλεκτροοξυγονοκολλητές)
 • 4 θέσεις  ΔΕ Μηχανοτεχνικών Εγκαταστάσεων & Εξοπλισμού (Μηχανοτεχνιτών Αυτοκινήτων)
 • 14 θέσεις  ΔΕ Χειριστών Μηχ/τ  ων Τεχνικών Έργων (Προωθητήρων  και Φορτωτών)
 • 4 θέσεις  ΔΕ Χειριστών Μηχ/των Τεχνικών Έργων (Καθολικών Εκσκαφέων)
 • 10 θέσεις  ΔΕ Ηλεκτροτεχνικών Εγκαταστάσεων & Εξοπλισμού (Ηλεκτροτεχνιτών)
 • 24 θέσεις  ΔΕ Οδηγών, Μηχανοδηγών Χειριστών
 • 13 θέσεις  ΔΕ Βοηθών Οδηγών, Μηχανοδηγών Χειριστών
 • 9 θέσεις  ΔΕ Οδηγών Χωματουργικών Οχημάτων
 • 1 θέση  ΔΕ Οδηγών Γεωργικών Ελκυστήρων
 • 8 θέσεις  ΔΕ Τεχνιτών Ορυχείων (Αυτοκινούμενη κινητή Επιτήρηση)
 • 3 θέσεις  ΔΕ Ηλεκτροτεχνικών Εγκαταστάσεων & Εξοπλισμού (Ηλεκτροτεχνίτες Εναερίων Δικτύων)
 • 1 θέση  ΔΕ Ηλεκτροτεχνικών Εγκαταστάσεων & Εξοπλισμού (Ηλεκτρονικοί)
 • 2 θέσεις  ΔΕ Ηλεκτροτεχνικών Εγκαταστάσεων & Εξοπλισμού (Ηλεκτροτεχνιτών Οχημάτων)
 • 1 θέση  ΠΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών
 • 2 θέσεις  ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών
 • 1 θέση  ΠΕ Τοπογράφων Μηχανικών

Διάρκεια σύμβασης:  8 μήνες

    Οι  ενδιαφερόμενοι  καλούνται  να  συμπληρώσουν  την  αίτηση    με  κωδικό ΕΝΤΥΠΟ  ΑΣΕΠ ΣΟΧ. ΔΕΗ-ΛΙΓ/ΧΕΙΑ.ΑΗΣ/ΥΗΣ.ΑΣΠ/ΤΣΠ.3 και να   την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της Υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση:

ΔΕΗ A.E./ΛΙΓΝΙΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, 7ο χιλ. Πτολεμαϊδας - Κοζάνης, Τ.Θ. 21, Τ.Κ. 50 200 - ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ, υπόψη των αρμοδίων υπαλλήλων κας Σπανούδη Παρασκευής ή κας Θεοχάρη Ευαγγελίας (τηλέφωνο επικοινωνίας: 24630 - 52437).

Ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: από 12-07-2017 έως 21-07-2017.

 

Δείτε την ανακοίνωση εδώ