Το ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ (ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.), Ν.Π.Ι.Δ. εποπτευόμενο από τον Υπουργό Υγείας και επιχορηγούμενο από το Υπουργείο Υγείας, καλεί τους ενδιαφερόμενους να συνάψουν συμβάσεις έργου, σύμφωνα με τις παρακάτω ειδικότητες:

 • 5 θέσεις  ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού  -  Κεντρική Υπηρεσία ΚΕΕΛΠΝΟ, Αθήνα
 • 5 θέσεις  Επιδημιολόγος Πεδίου  -  Επιδημιολογική Επιτήρηση Κέντρων Υποδοχής & Ταυτοποίησης
 • 5 θέσεις  Επισκέπτες Υγείας  -  Επιδημιολογική Επιτήρηση Κέντρων Υποδοχής & Ταυτοποίησης
 • 3 θέσεις  Ιατροί  -  Υγειονομική κάλυψη & ψυχοκοινωνική παρέμβαση σε δομές φιλοξενίας προσφύγων
 • 5 θέσεις  Διαπολιτισμικοί Μεσολαβητές  -  Υγειονομική κάλυψη & ψυχοκοινωνική παρέμβαση σε δομές φιλοξενίας προσφύγων
 • 3 θέσεις  Συντονιστές Πεδίου  -  Υγειονομική κάλυψη & ψυχοκοινωνική παρέμβαση σε δομές φιλοξενίας προσφύγων
 • 40 θέσεις  Ιατροί  -  Ενδυνάμωση των Δημόσιων Δομών Υγείας - Νοσοκομεία και ΕΚΑΒ
 • 27 θέσεις  Νοσηλευτές ΠΕ/ΤΕ  -  Ενδυνάμωση των Δημόσιων Δομών Υγείας - Νοσοκομεία και ΕΚΑΒ
 • 8 θέσεις  Μαίες  -  Ενδυνάμωση των Δημόσιων Δομών Υγείας - Νοσοκομεία και ΕΚΑΒ
 • 8 θέσεις Τεχνολόγοι Ιατρικών Εργαστηρίων  -  Ενδυνάμωση των Δημόσιων Δομών Υγείας - Νοσοκομεία και ΕΚΑΒ
 • 10 θέσεις  Διαπολιτισμικοί μεσολαβητές  -  Ενδυνάμωση των Δημόσιων Δομών Υγείας - Νοσοκομεία και ΕΚΑΒ
 • 10 θέσεις  Ψυχολόγοι  -  Ενδυνάμωση των Δημόσιων Δομών Υγείας - Νοσοκομεία και ΕΚΑΒ
 • 40 θέσεις  Διασώστες/Πλήρωμα Ασθενοφόρου  -  Ενδυνάμωση των Δημόσιων Δομών Υγείας - Νοσοκομεία και ΕΚΑΒ
 • 39 θέσεις  Ιατροί  -  Παροχή υγειονομικών και ψυχοκοινωνικών υπηρεσιών στα Κέντρα Υποδοχής & Ταυτοποίησης
 • 49 θέσεις  Νοσηλευτές ΠΕ/ΤΕ  -  Παροχή υγειονομικών και ψυχοκοινωνικών υπηρεσιών στα Κέντρα Υποδοχής & Ταυτοποίησης
 • 30 θέσεις  Ψυχολόγοι  -  Παροχή υγειονομικών και ψυχοκοινωνικών υπηρεσιών στα Κέντρα Υποδοχής & Ταυτοποίησης
 • 53 θέσεις  Κοινωνικοί Λειτουργοί  -  Παροχή υγειονομικών και ψυχοκοινωνικών υπηρεσιών στα Κέντρα Υποδοχής & Ταυτοποίησης
 • 55 θέσεις  Διαπολιτισμικοί μεσολαβητές  -  Παροχή υγειονομικών και ψυχοκοινωνικών υπηρεσιών στα Κέντρα Υποδοχής & Ταυτοποίησης

    Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν την αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (σε κλειστό φάκελο) είτε αυτοπροσώπως είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στη Γραμματεία του ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ., Αγράφων 3-5, Μαρούσι. Τ.Κ. 15123.

    Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δεκαπέντε (15) ημέρες και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της δημοσίευσης της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στην ιστοσελίδα του ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. μέχρι τις 25/07/2017 και ώρα 15:00. Συμπληρωματικές ή/και διευκρινιστικές πληροφορίες για τα δικαιολογητικά, υποχρεώσεις κλπ., παρέχονται από το Γραφείο Διαχείρισης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων του ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ., στο τηλέφωνο 2105212894, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 09:00-15:00.

 

Δείτε την ανακοίνωση εδώ