Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΜΘ ανακοινώνει την  πρόσληψη συνολικού  αριθμού  εβδομήντα επτά  (77)  ατόμων  με  σύμβαση  εργασίας  ιδιωτικού δικαίου ορισμένου  χρόνου (μέχρι  60 ημερομίσθια και  έως  της  εγκεκριμένης  διάθεσης  πίστωσης)  στις  ελαιοκομικές περιοχές  της  Περιφερειακής  Ενότητας    Καβάλας  για  την  κάλυψη  παροδικών  αναγκών  του  προγράμματος καταπολέμησης του δάκου της ελιάς  για τις εξής κατά αριθμό ατόμων και ειδικότητες:

  • 15 θέσεις  Παγιδοθέτες
  • 1 θέση Εργάτες αποθήκης
  • 61 θέσεις  Ψεκαστές κτλ.

    Οι  ενδιαφερόμενοι  καλούνται  να  υποβάλουν  απλή  αίτηση  με  συνημμένα  τα  αναφερόμενα  δικαιολογητικά,  στα γραφεία  της  υπηρεσίας στην  ακόλουθη  διεύθυνση:

Εθνικής  Αντίστασης  20  Διοικητήριο  Τ.Κ. 65110 Καβάλα, απευθύνοντάς  την  στη   Δ/νση  Αγροτικής  Οικονομίας  και  Κτηνιατρικής  ή  στο  γραφείο  Αγροτικής  Οικονομίας (πρώην ΓΓΑ Θάσου) στο Λιμένα (τηλ. επικοινωνίας: 25930 22850). 

    Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι πέντε (5) ημερολογιακές ημέρες και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας ανάρτησης της παρούσας στο κατάστημα της υπηρεσίας  (Ταχ.  Δ/νση Εθνικής Αντίστασης 20 Διοικητήριο Τ.Κ. 65110 Καβάλα) και στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος Καβάλας.

 

Δείτε την ανακοίνωση εδώ