Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Άρτας ανακοινώνει την πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, του υποέργου ‘Αρχαιολογικές Έρευνες και Εργασίες’ στο πλαίσιο της Πράξης ‘Έργα Συλλογής και Μεταφοράς Λυμάτων οικισμών του πρώην Δήμου Φιλοθέης και Καμπής Άρτας και επέκταση ΕΕΛ Φιλιππιάδας Δήμου Ζήρου της Περιφέρειας Ηπείρου’ από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και για χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης έως την ολοκλήρωση του έργου ως εξής:

  • 1 θέση  ΠΕ Αρχαιολόγοι
  • 1 θέση  ΔΕ Εργατοτεχνίτες

    Όσοι επιθυμούν να προσληφθούν, καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν με τα συνημμένα δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα γραφεία της υπηρεσίας στην διεύθυνση Αράχθου 1, 47100 Άρτα (τηλ. επικοινωνίας: 26810 24636) εντός προθεσμίας πέντε (5) εργάσιμων ημερών που αρχίζει από την επομένη της καταχώρισης στο διαδικτυακό κόμβο (ιστοσελίδα) της εφαρμογής ΔΙΑΥΓΕΙΑ (http://diavgeia.gov.gr) και του ΥΠ.ΠΟ.Α. (http://www.yppo.gr) και της ανακοίνωσης στον πίνακα ανακοινώσεων της Υπηρεσίας (από 12/07/2017 έως 18/07/2017).

 

Δείτε την ανακοίνωση εδώ