Ο ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ανακοινώνει την   πρόσληψη,   με   σύμβαση   εργασίας   ιδιωτικού   δικαίου   ορισμένου   χρόνου, συνολικά  τεσσάρων (4) ατόμων για την υλοποίηση  των υποέργων «Κοινωνικό Φαρμακείο» και «Κοινωνικό Παντοπωλείο» της Πράξης «Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Φαρμακείο - Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Πρέβεζας», στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ήπειρος 2014-2020» -   ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 5  «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ  ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ», στο Δήμο Πρέβεζας που εδρεύει στην Πρέβεζα, και συγκεκριμένα:

  • 1 θέση  ΠΕ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ  -  Για τη στελέχωση της Δομής «Κοινωνικό Φαρμακείο»
  • 1 θέση  ΠΕ/ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ  -  Για τη στελέχωση της Δομής «Κοινωνικό Φαρμακείο»
  • 1 θέση  ΠΕ/ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ  -  Για τη στελέχωση της Δομής «Κοινωνικό Παντοπωλείο»
  • 1 θέση  ΔΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ  -  Για τη στελέχωση της Δομής «Κοινωνικό Παντοπωλείο»

Διάρκεια σύμβασης:  Ένα (1) έτος από την υπογραφή της σύμβασης με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης  έως τη λήξη του Προγράμματος.

    Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ  ΣΟΧ.5 και να την υποβάλουν, είτε  αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο  από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η  εξουσιοδότηση  φέρει  την υπογραφή  τους θεωρημένη  από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη   διεύθυνση: 

Δήμος Πρέβεζας, Ελ.  Βενιζέλου &  Μπαχούμη 2, Τ.Κ. 48100, Πρέβεζα, απευθύνοντάς την   στο Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού, Δημοτικής Κατάστασης & Διοικητικής Μέριμνας - Γραφείο Προσωπικού, υπόψη κ.κ. Κοντού, Αδάμου και Τσουτσάνη (τηλ. επικοινωνίας: 2682360658 - 2682360633, 2682360654).

    Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της  τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού   καταστήματος του Δήμου Πρέβεζας, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της   δημοσίευσης  στις εφημερίδες. 

 

Δείτε την ανακοίνωση εδώ