Το Γενικό Νοσοκομείο Ξάνθης ανακοινώνει την πρόσληψη,  με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, συνολικά τριών (3) ατόμων για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και επειγουσών περιστάσεων του ΓΝ Ξάνθης, που εδρεύει στο Δήμο Ξάνθης του Νομού Ξάνθης, και συγκεκριμένα:

  • 3 θέσεις  ΥΕ Προσωπικό Φύλαξης (Φυλάκων)

Διάρκεια σύμβασης:  Από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και όχι πέραν της 31-12-2018 (8/ωρη απασχόληση).

    Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.7 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτεμε άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο,  εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση:

«ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ - ΝΕΑΠΟΛΗ Τ.Κ.  67100  - ΞΑΝΘΗ», απευθύνοντάς την στο Τμήμα Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού υπόψιν κας Χασιώτη Αθανασία (τηλ. επικοινωνίας: 25413-51172,158).

    Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο κατάστημα της υπηρεσίας (Γενικό Νοσοκομείο Ξάνθης), όπου προκηρύσσονται οι ανωτέρω θέσεις καθώς και στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του Δήμου Ξάνθης, στον οποίο εδρεύει η υπηρεσία, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες.

 

Δείτε την ανακοίνωση εδώ