Ο Δήμος Σκιάθου προκειμένου να προσλάβει οχτώ (8) ΥΕ Πυροφύλακες με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο (2) μηνών και μετά την αριθ. 1648/104004/11-7-2017 Απόφαση της Γ.Γ. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στ. Ελλάδας με την οποία εγκρίθηκε η αριθμ. 122/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σκιάθου.

  •     8 θέσεις : ΥΕ Πυροφυλάκων

   Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν την αίτηση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά στο Δημαρχείο κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, από 14-07-2017 έως και 18-07-2017.

 

Δείτε την ανακοίνωση εδώ...