Το Γενικό Νοσοκομείο Λακωνίας ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου συνολικά τριάντα  ενός  (31)  ατόμων  ειδικότητας  ΥΕ  Προσωπικού  Καθαριότητας  [είκοσι τεσσάρων  (24)  ατόμων  για  την  αντιμετώπιση  απρόβλεπτων  και  επειγουσών περιστάσεων του Γενικού Νοσοκομείου Λακωνίας - Ν.Μ. Σπάρτης, που εδρεύει στην Σπάρτη  του  Νομού  Λακωνίας  και  επτά  (7)  ατόμων  για  την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και επειγουσών περιστάσεων του Γενικού Νοσοκομείου Λακωνίας - Ν.Μ. Μολάων, που εδρεύει στους Μολάους του Νομού Λακωνίας, και συγκεκριμένα:

  • 24 θέσεις  ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας - Νοσηλευτική Μονάδα Σπάρτης Ν. Λακωνίας

(απασχόλησης 5 ωρών και 30 λεπτών)

  •  7 θέσεις  ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας - Νοσηλευτική Μονάδα Μολάων Ν. Λακωνίας

(5 ωρη απασχόληση)

Διάρκεια σύμβασης:  Από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και για 24 μήνες.

    Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.7 και να την  υποβάλουν,  είτε αυτοπροσώπως,  είτε  με  άλλο  εξουσιοδοτημένο  από  αυτούς  πρόσωπο, εφόσον  η  εξουσιοδότηση  φέρει  την  υπογραφή  τους  θεωρημένη  από  δημόσια  αρχή,  είτε ταχυδρομικά με  συστημένη  επιστολή,  στα  γραφεία  της  υπηρεσίας  στην  ακόλουθη διεύθυνση:

Γενικό Νοσοκομείο Λακωνίας - Ν.Μ. Σπάρτης, Διεύθυνση Διοικητικής Υπηρεσίας, Σπάρτη  Τ.Κ  23100 - Σπάρτη,  απευθύνοντάς  την  στο  Τμήμα  Διαχείρισης  Ανθρώπινου Δυναμικού  υπόψη κου Κουμουτζή  Γεώργιου (τηλ. επικοινωνίας: 27310 - 93125).

    Η  προθεσμία  υποβολής  των  αιτήσεων  είναι  δέκα  (10)  ημέρες  (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στον Κεντρικό Πίνακα Ανακοινώσεων του Νοσοκομείου (Νοσηλευτική Μονάδα Σπάρτης) Νοσηλευτική Μονάδα Μολάων, όπου προκηρύσσονται οι ανωτέρω θέσεις καθώς και στο χώρο των  ανακοινώσεων των   Δημοτικών  Καταστημάτων των  Δήμων    Σπάρτης  και  Μονεμβασιάς,  εφόσον  η  ανάρτηση  είναι  τυχόν  μεταγενέστερη  της δημοσίευσης  στις  εφημερίδες.

 

Δείτε την ανακοίνωση εδώ