Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, πέντε (5) ατόμων για την εφαρμογή του Κοινοτικού Προγράμματος επιτήρησης και λήψης μέτρων για τα Εξωτικά Νοσήματα (Οζώδης Δερματίτιδα Βοοειδών, Ευλογιά του προβάτου, Αφθώδης Πυρετός, Πανώλη των Μικρών Μηρυκαστικών) από υπηρεσίες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, που εδρεύουν στο νομό Αττικής, και συγκεκριμένα:

  •     3 θέσεις Π. Ε. Κτηνιατρικού
  •     1 θέση  Π. Ε. Πληροφορικής (Software)
  •     1 θέση  Τ. Ε. Τεχνολογίας Δημόσιας Υγείας και Κτηνιατρικών Εργαστηρίων

Διάρκεια σύμβασης:  Ένα (1) έτος από την υπογραφή της σύμβασης με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης έως τη λήξη του προγράμματος.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν:

  1.     είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή,
  2.     είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή,  στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση:

Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων -  Δ/νση Διοίκησης και Εποπτευομένων Φορέων - Αχαρνών 2  - 7ος όροφος Γραφείο 706, Τ.Κ.  10176  - ΑΘΗΝΑ, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Διοίκησης Προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου, υπόψη κ. Νέστορα Ψαρίδη (τηλ. επικοινωνίας: 210 -2124435).

    Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στα καταστήματα της υπηρεσίας και στο χώρο των ανακοινώσεων των δημοτικών καταστημάτων των Δήμων Αθηναίων και Αγίας Παρασκευής,  εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες.

 

Δείτε την ανακοίνωση εδώ