Το Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Η  Ε Λ Π Ι Σ»  ανακοινώνει την  πρόσληψη,  με  σύμβαση  εργασίας  ιδιωτικού  δικαίου  ορισμένου  χρόνου, συνολικά ενός  (1) ατόμου  για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και επειγουσών περιστάσεων του Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών «Η ΕΛΠΙΣ» , που εδρεύει στην Αθήνα, και συγκεκριμένα:

  • 1 θέση  ΔΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Διάρκεια σύμβασης:  Από την υπογραφή της σύμβασης και όχι πέραν της 31-12-2018.

    Οι  ενδιαφερόμενοι  καλούνται  να  συμπληρώσουν  την  αίτηση  με  κωδικό ΕΝΤΥΠΟ  ΑΣΕΠ ΣΟΧ.7 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση:

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

«Η ΕΛΠΙΣ»

Δημητσάνας 7, Τ.Κ. 15522, Αθήνα

απευθύνοντάς την στο Τμήμα Προσωπικού  υπόψη  κας Δατσώλη Ασπασίας  (τηλ. επικοινωνίας: 213 - 2039105).

    Η  προθεσμία  υποβολής  των  αιτήσεων  είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει  από  την  επόμενη  ημέρα  της τελευταίας  δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο κατάστημα της υπηρεσίας και στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του Δήμου Αθηναίων, στον οποίο  εδρεύει  η  υπηρεσία,  εφόσον  η  ανάρτηση  είναι  τυχόν  μεταγενέστερη  της δημοσίευσης στις εφημερίδες.

 

Δείτε την ανακοίνωση εδώ