Ο Δήμαρχος Ζαγοράς - Μουρεσίου ανακοινώνει την πρόσληψη ενός (1) Ειδικού Συνεργάτη, με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου και ειδικότερα έως τη λήξη της θητείας της τρέχουσας δημοτικής περιόδου, με σημαντική εμπειρία στη χρήση της ηλεκτρονικής εφαρμογής του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων  (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.) και της ηλεκτρονικής εφαρμογής του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων  (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) και ειδικότερα στην προετοιμασία αναθέσεων δημοσίων συμβάσεων, στον σχεδιασμό των διαγωνισμών, στην αξιολόγηση προσφορών και στην κατακύρωση διαγωνισμών.

    Για την πλήρωση της παραπάνω θέσης οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν εντός δέκα (10) ημερών (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας στον Τύπο ή της ανάρτησής της στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του Δήμου Ζαγοράς - Μουρεσίου, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση:

Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου, Άγιος Γεώργιος, Τ.Κ. 370 01, Ζαγορά Ν. Μαγνησίας, απευθύνοντάς την στο Γραφείο Προσωπικού, υπόψιν κας Γάκη Σπυριδούλας (τηλ. επικοινωνίας: 2426.350.124), κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, τα κάτωθι δικαιολογητικά:

  • αίτηση
  • βιογραφικό σημείωμα
  • φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του ατομικού δελτίου ταυτότητας
  • όσα δικαιολογητικά αποδεικνύουν τα προαναφερόμενα προσόντα τους
  • υπεύθυνη δήλωση κατά το άρθρο 8 του Ν.1599/1986

 

Δείτε την ανακοίνωση εδώ