Ο Δήμος Ρόδου ανακοινώνει τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με συνολικά τέσσερα (4) άτομα για την  κάλυψη  αναγκών του  Δήμου Ρόδου,  που  εδρεύει  στη  Ρόδο,  με αντικείμενο την εκτέλεση του έργου: «Παροχή ιατρικών υπηρεσιών σε Παιδικούς  Σταθμούς» συνολικής διάρκειας από  την  υπογραφή  της σύμβασης  έως και 31.07.2018.

Συγκεκριμένα:

  • 1 θέση  ΠΕ Ιατρός (Παιδίατρος)  -  Δ.Ε. Ρόδου
  • 1 θέση  ΠΕ Ιατρός (Παιδίατρος)  -  Τμήμα Δυτικής Ρόδου
  • 2 θέσεις  ΠΕ Ιατρός (Παιδίατρος)  -  Τμήμα  Ανατολικής Ρόδου

Διάρκεια σύμβασης:  Από την υπογραφή της σύμβασης μέχρι και 31.07.2018 .

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

  1. Πτυχίο ή δίπλωμα Ιατρικής ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού  Πανεπιστημίου  (Ε.Α.Π.)  ΑΕΙ  ή  Προγραμμάτων  Σπουδών  Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.
  2. Άδεια άσκησης ιατρικού επαγγέλματος.
  3. Άδεια χρησιμοποίησης τίτλου ιατρικής ειδικότητας Παιδιάτρου.
  4. Βεβαίωση ιδιότητας μέλους Ιατρικού Συλλόγου και
  5. Εκπλήρωση της υποχρεωτικής άσκησης υπηρεσίας υπαίθρου, αποδεικνυόμενη  με βεβαίωση του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ή βεβαίωση του ιδίου Υπουργείου ότι δεν απαιτείται.

    Οι  ενδιαφερόμενοι καλούνται  να  συμπληρώσουν  την  αίτηση  με  κωδικό ΕΝΤΥΠΟ  ΑΣΕΠ ΣΜΕ.4 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση:

Πλ. Ελευθερίας 1, 851 31 Ρόδος απευθύνοντάς την στο Γραφείο  Προσωπικού υπόψιν κας Αναστασίας  Ανδρεάδη (τηλ. Επικοινωνίας: 2241361244).

    Η  προθεσμία  υποβολής των  αιτήσεων  είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει  από  την  επόμενη  ημέρα  της  τελευταίας  δημοσίευσης  της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο κατάστημα της υπηρεσίας και στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες.

 

Δείτε την ανακοίνωση εδώ